เม.ย. 02

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ( รอบที่ 4 )

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ( รอบที่ 4 )

>> คลิกเพื่อเปิดไฟล์

มี.ค. 22

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี61

ก.พ. 28

รับตรง61 คณะการบิน คณะพยาบาลศาสตร์

ก.พ. 14

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 (ภาคพิเศษ)

ก.พ. 06

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ก.พ. 03

ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ม.ค. 13

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นและเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่  เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้พัฒนาศักยภาพตามความถนัดของตนเองได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้