เอกสารประกอบการสมัคร

Filing

1.รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี )
**เอกสารจัดเตรียมอย่างละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

Print Friendly, PDF & Email