ทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นและเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่  เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้พัฒนาศักยภาพตามความถนัดของตนเองได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์

Comments are closed.